logo
当前位置:首 页 > 编程技术 >后端开发 >PHP语言 > 查看文章

都是晚上找的,不知道是哪位大神写的

隔空夸奖下

 

这套代码测试了,目前是准确的

 

 1. /**
 2.   *
 3.   * 二十四节气通用的新算法
 4.   *
 5.   *
 6.   *
 7.   *
 8.   * */
 9.  
 10.  
 11. function solar_term($years,$mon,$mday)
 12. {
 13. $solar_term = array(
 14. 0=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1901
 15. 1=>array(621, 519, 621, 621, 622, 722, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1902
 16. 2=>array(621, 520, 722, 621, 722, 722, 824, 924, 924, 924, 823, 823), //1903
 17. 3=>array(721, 520, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 823, 722), //1904
 18. 4=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1905
 19. 5=>array(621, 519, 621, 621, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1906
 20. 6=>array(621, 520, 722, 621, 722, 722, 824, 924, 924, 924, 823, 823), //1907
 21. 7=>array(721, 520, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1908
 22. 8=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1909
 23. 9=>array(621, 519, 621, 621, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1910
 24. 10=>array(621, 520, 722, 621, 722, 722, 824, 924, 924, 924, 823, 823), //1911
 25. 11=>array(721, 520, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1912
 26. 12=>array(620, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1913
 27. 13=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1914
 28. 14=>array(621, 520, 622, 621, 622, 722, 824, 824, 924, 924, 823, 823), //1915
 29. 15=>array(621, 520, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1916
 30. 16=>array(620, 419, 621, 521, 621, 622, 823, 824, 823, 924, 823, 722), //1917
 31. 17=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 822), //1918
 32. 18=>array(621, 520, 622, 621, 622, 722, 824, 824, 924, 924, 823, 823), //1919
 33. 19=>array(621, 520, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1920
 34. 20=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 823, 824, 823, 924, 823, 722), //1921
 35. 21=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 822), //1922
 36. 22=>array(621, 519, 621, 621, 622, 722, 824, 824, 924, 924, 823, 823), //1923
 37. 23=>array(621, 520, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1924
 38. 24=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 823, 824, 823, 924, 823, 722), //1925
 39. 25=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1926
 40. 26=>array(621, 519, 621, 621, 622, 722, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1927
 41. 27=>array(621, 520, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1928
 42. 28=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1929
 43. 29=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1930
 44. 30=>array(621, 519, 621, 621, 622, 722, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1931
 45. 31=>array(621, 520, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1932
 46. 32=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1933
 47. 33=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1934
 48. 34=>array(621, 519, 621, 621, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1935
 49. 35=>array(621, 520, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1936
 50. 36=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1937
 51. 37=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1938
 52. 38=>array(621, 519, 621, 621, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1939
 53. 39=>array(621, 520, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1940
 54. 40=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1941
 55. 41=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1942
 56. 42=>array(621, 519, 621, 621, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1943
 57. 43=>array(621, 520, 621, 520, 521, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1944
 58. 44=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1945
 59. 45=>array(620, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 823, 924, 823, 822), //1946
 60. 46=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1947
 61. 47=>array(621, 520, 521, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //1948
 62. 48=>array(520, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 824, 823, 824, 822, 722), //1949
 63. 49=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 823, 824, 823, 924, 823, 822), //1950
 64. 50=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 824, 824, 824, 924, 823, 823), //1951
 65. 51=>array(621, 520, 521, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //1952
 66. 52=>array(520, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1953
 67. 53=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 823, 824, 823, 923, 823, 722), //1954
 68. 54=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1955
 69. 55=>array(621, 520, 520, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //1956
 70. 56=>array(520, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1957
 71. 57=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1958
 72. 58=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1958
 73. 59=>array(621, 519, 520, 520, 521, 621, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //1960
 74. 60=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1961
 75. 61=>array(621, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1962
 76. 62=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1963
 77. 63=>array(621, 519, 520, 520, 521, 621, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //1964
 78. 64=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1965
 79. 65=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1966
 80. 66=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1967
 81. 67=>array(621, 519, 520, 520, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //1968
 82. 68=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1969
 83. 69=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1970
 84. 70=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 824, 924, 823, 822), //1971
 85. 71=>array(621, 519, 520, 520, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //1972
 86. 72=>array(520, 420, 621, 520, 521, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1973
 87. 73=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1974
 88. 74=>array(621, 419, 621, 521, 622, 622, 823, 824, 823, 924, 823, 822), //1975
 89. 75=>array(621, 519, 520, 420, 521, 521, 723, 724, 723, 823, 722, 722), //1976
 90. 76=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //1977
 91. 77=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 823, 722), //1978
 92. 78=>array(621, 419, 621, 521, 621, 622, 823, 824, 823, 924, 823, 822), //1979
 93. 79=>array(621, 519, 520, 420, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //1980
 94. 80=>array(520, 419, 621, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 822, 722), //1981
 95. 81=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1982
 96. 82=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 823, 824, 823, 924, 823, 822), //1983
 97. 83=>array(621, 419, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 722), //1984
 98. 84=>array(520, 419, 521, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //1985
 99. 85=>array(520, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1986
 100. 86=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 824, 823, 924, 823, 722), //1987
 101. 87=>array(621, 419, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 721), //1988
 102. 88=>array(520, 419, 520, 520, 521, 621, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //1989
 103. 89=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //1990
 104. 90=>array(620, 419, 621, 520, 721, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1991
 105. 91=>array(621, 419, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 721), //1992
 106. 92=>array(520, 418, 520, 520, 521, 621, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //1993
 107. 93=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1994
 108. 94=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 821, 823, 924, 823, 722), //1995
 109. 95=>array(621, 419, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 721), //1996
 110. 96=>array(520, 418, 520, 520, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //1997
 111. 97=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //1998
 112. 98=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //1999
 113. 99=>array(621, 419, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 721), //2000
 114. 100=>array(520, 418, 520, 520, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //2001
 115. 101=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //2002
 116. 102=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //2003
 117. 103=>array(621, 419, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 721), //2004
 118. 104=>array(520, 418, 520, 520, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //2005
 119. 105=>array(520, 419, 621, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //2006
 120. 106=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 924, 823, 722), //2007
 121. 107=>array(621, 419, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 722, 823, 722, 721), //2008
 122. 108=>array(520, 418, 520, 420, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //2009
 123. 109=>array(520, 419, 621, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //2010
 124. 110=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 823, 722), //2011
 125. 111=>array(621, 419, 520, 420, 520, 521, 722, 723, 722, 823, 722, 721), //2012
 126. 112=>array(520, 418, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 722), //2013
 127. 113=>array(520, 419, 621, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //2014
 128. 114=>array(620, 419, 621, 520, 621, 622, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //2015
 129. 115=>array(620, 419, 520, 419, 520, 521, 722, 723, 722, 823, 722, 721), //2016
 130. 116=>array(520, 318, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 722), //2017
 131. 117=>array(520, 419, 521, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //2018
 132. 118=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //2019
 133. 119=>array(620, 419, 520, 419, 520, 521, 622, 722, 722, 823, 722, 721), //2020
 134. 120=>array(520, 318, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 721), //2021
 135. 121=>array(520, 419, 520, 520, 521, 621, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //2022
 136. 122=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 824, 822, 722), //2023
 137. 123=>array(620, 419, 520, 419, 520, 521, 622, 722, 722, 823, 722, 621), //2024
 138. 124=>array(520, 318, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 721), //2025
 139. 125=>array(520, 418, 520, 520, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //2026
 140. 126=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //2027
 141. 127=>array(620, 419, 520, 419, 520, 521, 622, 722, 722, 823, 722, 621), //2028
 142. 128=>array(520, 318, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 721), //2029
 143. 129=>array(520, 418, 520, 520, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //2030
 144. 130=>array(520, 419, 621, 520, 621, 621, 723, 823, 823, 823, 722, 722), //2031
 145. 131=>array(620, 419, 520, 419, 520, 521, 622, 722, 722, 823, 722, 621), //2032
 146. 132=>array(520, 318, 520, 420, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 721), //2033
 147. 133=>array(520, 418, 520, 520, 521, 521, 723, 823, 723, 823, 722, 722), //2034
 148. 134=>array(520, 419, 621, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //2035
 149. 135=>array(620, 419, 520, 419, 520, 521, 622, 722, 722, 823, 722, 621), //2036
 150. 136=>array(520, 318, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 721), //2037
 151. 137=>array(520, 418, 520, 520, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //2038
 152. 138=>array(520, 419, 621, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //2039
 153. 139=>array(620, 419, 520, 419, 520, 521, 622, 722, 722, 823, 722, 621), //2040
 154. 140=>array(520, 318, 520, 420, 520, 521, 722, 723, 722, 823, 722, 721), //2041
 155. 141=>array(520, 418, 520, 420, 521, 521, 723, 723, 723, 823, 722, 722), //2042
 156. 142=>array(520, 419, 621, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //2043
 157. 143=>array(620, 419, 520, 419, 520, 521, 622, 722, 722, 723, 722, 621), //2044
 158. 144=>array(520, 318, 520, 419, 520, 521, 722, 723, 722, 823, 722, 721), //2045
 159. 145=>array(520, 418, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 723, 823, 722, 722), //2046
 160. 146=>array(520, 419, 621, 520, 521, 621, 723, 723, 823, 823, 722, 722), //2047
 161. 147=>array(620, 419, 520, 419, 520, 520, 622, 722, 722, 723, 721, 621), //2048
 162. 148=>array(519, 318, 520, 520, 520, 521, 622, 722, 722, 823, 722, 721), //2049
 163. 149=>array(520, 318, 520, 420, 521, 521, 722, 723, 823, 823, 722, 722) //2050
 164. );
 165. //节气名称
 166. $term_name = array(
 167. "小寒","大寒","立春","雨水","惊蛰","春分","清明","谷雨",
 168. "立夏","小满","芒种","夏至","小暑","大暑","立秋","处暑",
 169. "白露","秋分","寒露","霜降","立冬","小雪","大雪","冬至");
 170.  
 171. //获取当前日期及其年月日
 172. // $today = getdate();
 173. $this_year = $years;
 174. $this_month = $mon;
 175. $this_day = $mday;
 176.  
 177. //算取在数组中的位置
 178. $line = $this_year-1901;
 179. $row = $this_month-1;
 180.  
 181. //获取数组中的两个日期
 182. $term_one =substr($solar_term[$line][$row], 0, 1);
 183. $term_two =substr($solar_term[$line][$row], 1, 2);
 184.  
 185. //获取在节气表中的位置
 186. $t_name_1 = ($this_month-1)*2;
 187. $t_name_2 = ($this_month-1)*2+1;
 188.  
 189. //显示相应的节气
 190. if ($this_day==$term_one)
 191. {
 192. $this_term = $term_name[$t_name_1];
 193. }
 194. else if($this_day==$term_two)
 195. {
 196. $this_term = $term_name[$t_name_2];
 197. }
 198. else
 199. {
 200. $this_term = NULL;
 201. }
 202. return $this_term;
 203. }

 

这套代码测试了一直不准

 

 1. /*
 2.   * 节气通用算法
 3.   */
 4. function getJieQi($_year, $month, $day)
 5. {
 6. $year = substr($_year, -2) + 0;
 7. $coefficient = array(
 8. array(5.4055, 2019, -1),//小寒
 9. array(20.12, 2082, 1),//大寒
 10. array(3.87),//立春
 11. array(18.74, 2026, -1),//雨水
 12. array(5.63),//惊蛰
 13. array(20.646, 2084, 1),//春分
 14. array(4.81),//清明
 15. array(20.1),//谷雨
 16. array(5.52, 1911, 1),//立夏
 17. array(21.04, 2008, 1),//小满
 18. array(5.678, 1902, 1),//芒种
 19. array(21.37, 1928, 1),//夏至
 20. array(7.108, 2016, 1),//小暑
 21. array(22.83, 1922, 1),//大暑
 22. array(7.5, 2002, 1),//立秋
 23. array(23.13),//处暑
 24. array(7.646, 1927, 1),//白露
 25. array(23.042, 1942, 1),//秋分
 26. array(8.318),//寒露
 27. array(23.438, 2089, 1),//霜降
 28. array(7.438, 2089, 1),//立冬
 29. array(22.36, 1978, 1),//小雪
 30. array(7.18, 1954, 1),//大雪
 31. array(21.94, 2021, -1)//冬至
 32. );
 33. $term_name = array(
 34. "小寒", "大寒", "立春", "雨水", "惊蛰", "春分", "清明", "谷雨",
 35. "立夏", "小满", "芒种", "夏至", "小暑", "大暑", "立秋", "处暑",
 36. "白露", "秋分", "寒露", "霜降", "立冬", "小雪", "大雪", "冬至");
 37.  
 38. $idx1 = ($month - 1) * 2;
 39. $_leap_value = floor(($year - 1) / 4);
 40. $day1 = floor($year * 0.2422 + $coefficient[$idx1][0]) - $_leap_value;
 41. if (isset($coefficient[$idx1][1]) && $coefficient[$idx1][1] == $_year) $day1 += $coefficient[$idx1][2];
 42. $day2 = floor($year * 0.2422 + $coefficient[$idx1 + 1][0]) - $_leap_value;
 43. if (isset($coefficient[$idx1 + 1][1]) && $coefficient[$idx1 + 1][1] == $_year) $day1 += $coefficient[$idx1 + 1][2];
 44.  
 45. //echo __FILE__.'->'.__LINE__.' $day1='.$day1,',$day2='.$day2.'<br/>'.chr(10);
 46. $data = array();
 47.  
 48. if ($day < $day1) {
 49.  
 50. $data['name1'] = $term_name[$idx1 - 1];
 51. $data['name2'] = $term_name[$idx1 - 1] . '后';
 52. } else if ($day == $day1) {
 53. $data['name1'] = $term_name[$idx1];
 54. $data['name2'] = $term_name[$idx1];
 55. } else if ($day > $day1 && $day < $day2) {
 56.  
 57.  
 58. $data['name1'] = $term_name[$idx1];
 59. $data['name2'] = $term_name[$idx1] . '后';
 60. } else if ($day == $day2) {
 61. $data['name1'] = $term_name[$idx1 + 1];
 62. $data['name2'] = $term_name[$idx1 + 1];
 63. } else if ($day > $day2) {
 64. $data['name1'] = $term_name[$idx1 + 1];
 65. $data['name2'] = $term_name[$idx1 + 1] . '后';
 66. }
 67. return $data;
 68. }

 

说说梦想,谈谈感悟 ,聊聊技术,有啥要说的来github留言吧 https://github.com/cjx2328

—— 陈 建鑫

陈建鑫
footer logo
未经许可请勿自行使用、转载、修改、复制、发行、出售、发表或以其它方式利用本网站之内容。站长联系:cjx2328#126.com(修改#为@)
Copyright ©ziao Studio All Rights Reserved. E-mail:cjx2328#126.com(#号改成@) 沪ICP备14052271号-3